Smart CityTiskové zprávy

Proběhlo slavnostní otevření Centra města budoucnosti na ČVUT

Dne 23. května 2018 byla pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., otevřena laboratoř Centrum města budoucnosti CIIRC ČVUT (CMB)/Center of City of Future (CCF) v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT).

CMB je koncipováno jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v něm rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům. Toto pracoviště je součástí oddělení Inteligentních systémů vedeného prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., ředitelem CIIRC ČVUT, a bude fungovat pod vedením Ing. arch. Michala Postráneckého.

CIIRC ČVUT je místo, kde jsou excelentní teoretické znalosti kombinovány s aplikačním výzkumem a aktivitami směřujícími k podpoře produkční sféry a pozitivního rozvoje celé společnosti. CMB představí město jako celek i jeho jednotlivé subsystémy, zároveň i jako součást většího územního celku. Rovněž představí město a jeho okolí jako permanentně se vyvíjející živý organismus a komplexní sociální fyzicko-kybernetický systém s vlastní jedinečnou identitou. Každé město je obrazem společenství, které ho obývá. CMB bude pracovat na konceptu města pro Společnost 4.0. a bude zaměřeno na širokou prezentaci procesů probíhajících v prostoru mezi fyzickým a virtuálním světem. V centru se bude usilovat a vybudování nekonečně velikých inteligentních světů a aplikací pro budoucnost, podporovaných technologickým pokrokem, momentálně na úrovni obecně označované 4.0.

V rámci specializovaného pracoviště CMB budou vybrané části měst nebo i celá města nahrazeny fyzickými či jinak zprostředkovanými modely. Nad nimi, při použití moderních vizualizačních prostředků propojených se simulačními modely, vytvoříme jejich tzv. virtuální dvojčata. Data získaná z různých senzorických sítí umístěných v reálném světě jsou lokalizovaná do fyzického modelu i do virtuálního dvojčete. Zde budou data analyzovaná a na základě jejich výsledků mohou v něm být i provedeny chtěné změny. Tyto změny mohou být provedeny zpětně v reálném světě zkoumané lokality. Pomocí twin modelů bude možné simulovat a virtualizovat nová řešení a zpětně ovlivnit dění ve světě skutečném. Vizualizace digitálních modelů a procesů v lokalitách probíhajících je vizualizovaná pomocí mixované virtuální reality.

Podmínkou pro realizaci kvalitního virtuálního testbedu je síť unikátních partnerských subjektů lokalizovaných kdekoliv na celém světě, schopných plnit roli kolaborativního partnera a dodavatele potřebné funkční části a datové vstupy do vybrané části virtuálního dvojčete. Jedním z cílů CMB je nalézt takové subjekty, které již jednotlivá smart řešení aplikovaly, v současnosti realizují či jsou připraveny pro jejich realizaci a jsou ochotni se o svou znalost a data podělit.

Postupně bude vybudovaná experimentální laboratoř, ve které můžeme produkty, technologie, řešení i teoretický výzkum prezentovat široké i odborné veřejnosti na neutrální akademické půdě. Zároveň nabídne odbornou kapacitu jednotlivých oddělení CIIRC a dalších pracovišť ČVUT pro řešení rozličných úkolů a propojování komerčního a akademického světa. CMB bude plnit funkci platformy, která umožní propojování jednotlivých partnerů mezi sebou. Sloužit bude především studentům, akademickým pracovníkům, výzkumníkům i dalším expertům. Cílem CMB je postupný odborný růst této „laboratoře pro města“ s ambicí změny na plnohodnotné samostatné oddělení CIIRC (do roku 2020).

Hlavními partnery jsou společnost Operátor ICT, firma Cisco (ve spojení s firmami Simac a Alef), Siemens a Vodafone.

Více informací najdete na: http://www.ciirccity.com/wp/

Zdroj